Θέρμανση

Πώς κατανέμεται η δαπάνη του πετρελαίου με απλή κεντρική θέρμανση και με κεντρική θέρμανση με αυτονομία;

Ο καταμερισμός της δαπάνης θέρμανσης γίνεται βάσει του πίνακα μελέτης του μηχανολόγου-μηχανικού, ο οποίος βασίζεται στην οδηγία του ΤΟΤΕΕ Αρ. 2427/1983, που θεσπίστηκε από το Π.Δ 7/11/85. Τα χιλιοστά επιβάρυνσης κάθε διαμερίσματος είναι ανάλογα του όγκου του, της θέσης του, των ανοιγμάτων, των απωλειών και άλλων παραμέτρων που λαμβάνει υπ’ όψη ο μηχανικός.

Πολυκατοικίες χωρίς αυτόνομη θέρμανση

Η κατανάλωση πετρελαίου/αερίου θέρμανσης κατανέμεται όπως και οι δαπάνες επισκευών. Δηλαδή για να υπολογίσουμε τη συμμετοχή πολλαπλασιάζουμε το τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος με το ποσό της δαπάνης και διαιρούμε με το άθροισμα των χιλιοστών όλων των διαμερισμάτων.

Αυτονομία θέρμανσης με υπολογισμό των θερμικών απωλειών

Η κατανάλωση πετρελαίου κατανέμεται με βάση τον πίνακα της μελέτης του Μηχανολόγου Μηχανικού και του αντίστοιχου μαθηματικού τύπου, ο οποίος μας δίνει το αποτέλεσμα της χρέωσης. Ρωτήστε το μηχανικό σας να σας δείξει και να σας εξηγήσει τον τύπο αυτό.


Παρατηρώ κάθε μήνα ότι η ώρα θέρμανσης χρεώνεται με διαφορετική τιμή (ακόμη και με σταθερή τιμή πετρελαίου) Γιατί συμβαίνει αυτό;

Παρόλο που η τιμή του πετρελαίου/αερίου είναι ίδια και οι ώρες κατανάλωσης του διαμερίσματος μου είναι πάλι ίδιες, η διαφορά προκύπτει από τις ώρες κατανάλωσης όλης της πολυκατοικίας και τις ώρες λειτουργίας του καυστήρα.
Στον χρόνο λειτουργίας του καυστήρα εμπλέκονται διάφοροι μεταβλητοί παράγοντες όπως:
• Η ζητούμενη θερμοκρασία μέσα στα διαμερίσματα
• Η επιλογή των ωρών ζήτησης της θέρμανσης κατά τη διάρκεια του 24ώρου

Τί είναι η ωρομέτρηση, θερμιδομέτρηση, και ογκομέτρηση;

Στην ωρομέτρηση καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας της θέρμανσης. Αυτό δεν διαφοροποιείται είτε λειτουργούν όλα τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος είτε όχι.
Στη θερμιδομέτρηση καταγράφονται οι πραγματικές θερμίδες κατανάλωσης των θερμαντικών σωμάτων που είναι σε λειτουργία.
Στην ογκομέτρηση καταγράφεται ο όγκος του νερού που κινείται στο κύκλωμα προς το διαμέρισμα. Αυτό βέβαια είναι σε συνάρτηση με τη θέση του διαμερίσματος, η οποία καθορίζει τον όγκο του νερού (όσο πιο κοντά στον καυστήρα, τόσο περισσότερος ο όγκος του νερού).


Η οικοδομή που κατοικώ έχει κεντρική θέρμανση. Έχω το δικαίωμα να διαφοροποιήσω τα σώματα θέρμανσης στο διαμέρισμα μου;

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε το μηχανολόγο-μηχανικό που έχει κάνει τη μελέτη της θέρμανσης, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει καινούργια μελέτη.


Τί είναι το πάγιο θέρμανσης και γιατί υπάρχει;

Όλα τα διαμερίσματα, εφόσον είναι μέρος της κεντρικής θέρμανσης, έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στη δαπάνη της θέρμανσης είτε έχουν κατανάλωση είτε όχι. Το ποσό με το οποίο θα συμμετέχει κάθε διαμέρισμα καθορίζεται από δύο συντελεστές το ei και fi οι οποίοι υπάρχουν στην μελέτη θέρμανσης. Το ποσό του παγίου προκύπτει από την πράξη:
ei * fi * ποσό καυσίμων. Δηλαδή για ένα διαμέρισμα με ei= 0.10 και fi=0.35 σε μία αγορά καυσίμων ίση με 1000€ θα πρέπει να πληρώσει πάγιο 0.1 * 0.35 * 1000= 35€.Ο λόγος που υπάρχει το πάγιο θέρμανσης είναι διότι όταν ένα διαμέρισμα δεν θερμαίνεται επηρεάζει και τα γειτονικά του διαμερίσματα. Επομένως, τα διαμερίσματα αυτά έχουν απώλειες θέρμανσης με αποτέλεσμα να πρέπει να καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα.
Επίσης, είναι συγκεκριμένη η δυναμική του κάθε καυστήρα που έχει τοποθετηθεί, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες συγκεκριμένου αριθμού διαμερισμάτων. Άρα όσο λιγότερα διαμερίσματα τον χρησιμοποιούν τόσο αυτός καταναλώνει περισσότερα καύσιμα για τη λειτουργία του.


Τί πρέπει να πληρώνουν όσοι αποχωρούν από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης;

Όσοι αποχωρούν από το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης οφείλουν να πληρώνουν την αναλογία τους στις ετήσιες συντηρήσεις και επισκευές. Παρόλα αυτά, μπορεί να παρθεί διαφορετική απόφαση με ομόφωνη απόφαση των ιδιοκτητών.
——————————————————————————————————

Ποιος είναι ο τύπος υπολογισμού της αυτονομίας με ωρομετρητές;

Π(%) = [ fi x ei + (1-Σ(fi x ei) x (ei x ωι)/(Σ(ei x ωι))] x 100…

Επεξήγηση συμβόλων :

ei = χιλιοστά θέρμανσης, συντελεστής επιβάρυνσης και υπολογίζεται από την εξίσωση ei=Qi/ΣQi
όπου Qi οι απώλειες του διαμερίσματος i και ΣQi οι συνολικές απώλειες
της οικοδομής

ωi : ώρες κάθε διαμερίσματος

ei x fi = ΠΑΓΙΟ
fi = συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας
ωi = οι ώρες λειτουργίας του μετρητή του κάθε διαμερίσματος
Σωι = οι συνολικές ώρες λειτουργίας των μετρητών όλων των διαμερισμάτων
Όπως διαπιστώνουμε στην εξίσωση υπάρχει ένα μέρος σταθερό, ανεξάρτητο από την ένδειξη των ωρομετρητών (ei x fi) και εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του διαμερίσματος (εμβαδόν, απώλειες, παράπλευρες επιφάνειες κλπ).
Υπάρχει όμως και το δεύτερο τμήμα της εξίσωσης, το κλάσμα (ei x fi)/ Σ (ei x ωι) το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ενδείξεις των ωρομετρητών.
Στον υπολογισμό των ποσοστών συμμετοχής στην δαπάνη θέρμανσης συμμετέχει και το σταθερό και το μεταβλητό μέρος.
Στην επιβάρυνση κάθε διαμερίσματος πέραν από τις ώρες λειτουργίας του έχει σημασία και πόσες ώρες κατανάλωσαν όλες οι ιδιοκτησίες μαζί.
Έτσι λοιπόν συνεπάγεται ότι η τιμή ώρας δεν παραμένει σταθερή κάθε φορά που θα γίνεται η έκδοση των δαπανών θέρμανσης.

Τα διαμερίσματα που είτε δεν κατοικούνται, είτε κατοικούνται, αλλά δεν κάνουν χρήση της θέρμανσης, επιβαρύνονται μόνο με το πάγιο (ei*fi), όσον αφορά την κατανάλωση.

Τα διαμερίσματα αντίστοιχα που χρησιμοποιούν τη θέρμανση επιβαρύνονται και με το πάγιο και το ποσό που τους αναλογεί βάσει της κατανάλωσής τους, η οποία προκύπτει από τον ανωτέρω τύπο.

Τα λίτρα κατανάλωσης και οι θερμοώρες κατανάλωσης δεν είναι σταθερά. Αν για παράδειγμα κάθε μήνα καταναλώνω τον ίδιο αριθμό ωρών, αυτό δε σημαίνει ότι θα πληρώσω το ίδιο ποσό για τη θέρμανση κάθε φορά. Αυτό συμβαίνει διότι το ποσό που θα πληρώσω εξαρτάται από το συνολικό ποσό της κατανάλωσης σε € και από το συνολικό αριθμό των ωρών που έχουν καταναλώσει τα υπόλοιπα διαμερίσματα.

Στην περίπτωση που σε ένα κτίριο δεν έχει συνταχθεί ποτέ μελέτη αυτόνομης θέρμανσης από μηχανολόγο, φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις, το ποσοστό του παγίου (=το γινόμενο ei*fi δηλαδή που αναφέρεται σε μια μελέτη αυτόνομης θέρμανσης) προκύπτει είτε από τον κανονισμό, στον οποίο πιθανόν να αναγράφεται αυτό, είτε από ειλημμένη απόφαση Γενικής συνέλευσης από τους ιδιοκτήτες.

Εφόσον υπάρχει μελέτη αυτόνομης θέρμανσης, έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζεται το πάγιο που οφείλουμε να καταβάλουμε και ο υπολογισμός ως εξής :

  • το ποσό της κατανάλωσης (είτε αφορά πετρέλαιο, είτε φυσικό αέριο) το πολλαπλασιάζουμε με τη σταθερά (γινόμενο eifi) που αναγράφεται στη μελέτη και προκύπτει το ποσό του παγίου με το οποίο επιβαρυνόμαστε.

 

Στην πολυκατοικία μου ορισμένα διαμερίσματα και καταστήματα είναι ακόμα απούλητα και ακατοίκητα. Ο κατασκευαστής, μέσω του κανονισμού, φρόντισε να απαλλάξει τον εαυτό του από την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε δαπάνης θέρμανσης για τα διαμερίσματα και τα καταστήματα που παραμένουν απούλητα και ακατοίκητα.
Είναι σωστό αυτό; Τι μπορεί να γίνει;

Ο κατασκευαστής έβαλε αυτόν τον όρο στον κανονισμό, ο οποίος έλαβε την μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου, και τον οποίο, όλοι εσείς (οι συνιδιοκτήτες) όταν αποκτήσατε ιδιοκτησίες στο συγκεκριμένο κτίριο κληθήκατε να αποδεχτείτε, είτε υπογράφοντας τον (κανονισμό) ενώπιον συμβολαιογράφου, είτε με όρο στα συμβόλαια που υπογράψατε. Σε ερωτώ λοιπόν: Δε είδες τον όρο αυτό (την απαλλαγή του κατασκευαστή) όταν υπέγραφες; Γιατί κακίζεις εκ των υστέρων τον κατασκευαστή για κάτι που ρητά, εγγράφως και αμοιβαία έχετε συμφωνήσει εκ των προτέρων;
Δυστυχώς τώρα είναι αργά για να υπαναχωρήσεις, εκτός αν πιστεύεις ότι μεταχειρίστηκε κάποιο δόλο, οπότε θα πρέπει να αποταθείς στον δικηγόρο σου.


 

Είμαι διαχειριστής στην πολυκατοικία μου και κατανέμω την δαπάνη του πετρελαίου ως εξής: Διαιρώ την συνολική αξία (του πετρελαίου που καταναλώθηκε) με το άθροισμα των μονάδων όλων των διαμερισμάτων και κατόπιν πολλαπλασιάζω το πηλίκο με τις εκάστοτε μονάδες του κάθε διαμερίσματος. Είναι σωστό;

Δυστυχώς ο τρόπος υπολογισμού σου είναι λανθασμένος διότι λαμβάνεις υπ όψη σου μόνο τον χρόνο θέρμανσης κάθε διαμερίσματος, και όχι το μέγεθός του.
Αυτό σημαίνει ότι π.χ. μία γκαρσονιέρα πληρώνει την κάθε ώρα θέρμανσης το ίδιο με ένα πεντάρι. Ο τρόπος αυτός δεν συμφωνεί με την νομοθεσία και είναι άδικος. Η ποσότητα καυσίμου που απαιτείται για την θέρμανση ενός χώρου, εξαρτάται άμεσα ΚΑΙ από τον όγκο του χώρου.
Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε τους όγκους των διαμερισμάτων (ή τα εμβαδά εφ’ όσον όλα τα διαμερίσματα έχουν το ίδιο ύψος) στη θέση των χιλιοστών και να εφαρμόσετε τον τύπο που θα δείτε στην παραπάνω σχετική απάντηση.
Σου υπενθυμίζω ότι , αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μπορείτε να δείτε τα εμβαδά των διαμερισμάτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Στην παρούσα απάντησή μου, θεωρώ ότι οι μετρητές θέρμανσης μετρούν ώρες (φέρουν την ένδειξη h ή hours) και όχι κάτι άλλο.


Ο ιδιοκτήτης δύο γειτονικών διαμερισμάτων τα έχει ενώσει ανοίγοντας μια πόρτα μεταξύ τους. Κατά τα άλλα όλα παραμένουν τα ίδια. Επηρεάζει αυτό την σωστή κατανομή της δαπάνης πετρελαίου θέρμανσης;

Το διαμέρισμα που προκύπτει από την συνένωση δύο διαμερισμάτων πληρώνει το άθροισμα των κοινοχρήστων που θα πλήρωναν τα δύο διαμερίσματα. Το ίδιο συμβαίνει στην θέρμανση εφ’ όσον ο θερμαινόμενος όγκος του νέου διαμερίσματα είναι το άθροισμα των όγκων των παλιών.


Είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος και επιθυμώ να αποκτήσω πλήρη αυτονομία στην θέρμανση, δηλαδή να εγκαταστήσω ολοκληρωμένο δικό μου σύστημα θέρμανσης με καυστήρα, λέβητα κ.λ.π.
Μπορώ να απαλλαγώ εξ’ ολοκλήρου από συμμετοχή στις δαπάνες θέρμανσης της πολυκατοικίας μου;

Κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται, κατά την άποψή μου, να εγκαταστήσει ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης της επιλογής του. Αυτό που δεν δικαιούται να κάνει σε καμία περίπτωση είναι να καταλάβει κοινόχρηστο χώρο ή τμήμα κοινοχρήστου χώρου για δική του χρήση (εγκατάσταση του συστήματος), χωρίς την σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών, εκτός βέβαια εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται και επιτρέπεται ρητά από τον κανονισμό της πολυκατοικίας.
Μπορείς λοιπόν να εγκαταστήσεις δικό σου σύστημα αρκεί αυτό να γίνει σε δικό σου ιδιόκτητο και όχι κοινόκτητο / κοινόχρηστο χώρο.
Στο θέμα της συμμετοχής σου στις δαπάνες θέρμανσης, κατά την άποψή μου και πάλι:
Παραμένεις υπόχρεος εις ολόκληρο, όσον αφορά την συμμετοχή σου στις δαπάνες συντήρησης και επισκευών του κοινόχρηστου συστήματος θέρμανσης.
Για τις δαπάνες αγοράς πετρελαίου αν η συνέλευση των συνιδιοκτητών δεν δέχεται την ολοκληρωτική απαλλαγή σου, μπορείς σε πρώτη φάση να επιδιώξεις:
Αν δεν υπάρχει αυτονομία θέρμανσης θα πρέπει να σου αναγνωριστεί τουλάχιστον το ευεργέτημα (έκπτωση) που προβλέπει ο κανονισμός για τα κλειστά διαμερίσματα.
Αν υπάρχει αυτονομία θέρμανσης θα πρέπει να πληρώνεις μόνο το πάγιο θέρμανσης εάν ο κανονισμός προβλέπει τέτοιο.
Αν καταφύγει σε δικαστήριο για να απαλλαγείς εξ ολοκλήρου από την υποχρέωση συμμετοχής στην δαπάνη αγοράς πετρελαίου μπορεί να δικαιωθείς. Υπάρχει τέτοιο δικαστικό προηγούμενο, αλλά δεν είναι φυσικά σίγουρο ότι ταυτίζεται απόλυτα με την δική σου περίπτωση.
——————————————————————————————————

Στην πολυκατοικία μας έχουμε αυτονομία, και κατανέμουμε την δαπάνη του πετρελαίου λαμβάνοντας υπ’ όψη τα χιλιοστά του κάθε διαμερίσματος , και τις ώρες κατανάλωσής του. Μήπως είναι σωστότερο να τοποθετήσουμε θερμιδομετρητές;

Αν σαν θερμιδομετρητές εννοείς το ψηφιακό σύστημα που μετράει την θερμοκρασία και την ποσότητα (ροή) του θερμού νερού στην είσοδο και την έξοδο κάθε διαμερίσματος, τότε η απάντηση είναι ναι. Είναι το σωστότερο σύστημα μέτρησης κατανάλωσης θέρμανσης.
Τα παλαιά συστήματα συνυπολογισμού χρόνου και άλλων συντελεστών όπως χιλιοστών (όπως αυτό που χρησιμοποιείς), ή θερμικών απωλειών, αποτελούσαν μια πολύ χονδρική προσέγγιση υπολογισμού της ενέργειας που καταναλώθηκε μέσα σε κάθε διαμέρισμα.
Το νέο ψηφιακό σύστημα μετράει την πραγματική ενέργεια που εισέρχεται και εξέρχεται για κάθε διαμέρισμα και υπολογίζει την διαφορά, που είναι φυσικά η ενέργεια που καταναλώθηκε μέσα στο διαμέρισμα. Και στην περίπτωση αυτή η τελική κατανομή της αξίας του καυσίμου γίνεται με κάποια προσέγγιση, η οποία όμως είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη σε σχέση με όλες τις παλαιότερες μεθόδους.
Ακόμη θα πρέπει να δείτε αν στον κανονισμό της πολυκατοικίας αναφέρεται ο ακριβής τρόπος κατανομής της δαπάνης καυσίμου, πράγμα που πιθανώς θα σας δημιουργήσει τυπικό πρόβλημα, εφόσον αυτός ο τρόπος θα πρέπει να τροποποιηθεί.
Επίκειται όμως νομοθετική ρύθμιση του θέματος με νέα Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η οποία ήδη έχει ίδη ολοκληρωθεί και θα θεσπιστεί προσεχώς νομοθετικά. Αυτή τροποποιεί την ισχύουσα ΤΟΤΕΕ 2427/ 83 «Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων.


Στην πολυκατοικία μου δεν έχουμε αυτονομία θέρμανσης. Το κόστος θέρμανσης που μου επιμερίζεται είναι υπερβολικό, λόγω παλαιότητας του συστήματος θέρμανσης. Ζήτησα από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες να κλείσω τα σώματα θέρμανσης του διαμερίσματός μου και να μην πληρώνω πετρέλαιο. Αυτοί μου απάντησαν ότι θα πρέπει να αφαιρέσω τα σώματα, αλλά ακόμη και τότε θα πρέπει να πληρώνω το πάγιο θέρμανσης. Είναι σωστό;

Αν ζητήσεις να σου γίνει έκπτωση στις δαπάνες θέρμανσης, έχοντας απλώς κλείσει τα σώματα, ουσιαστικά ζητάς να σε εμπιστευθούν τυφλά οι άλλοι ένοικοι, μιας και το απλούστερο πράγμα στον κόσμο είναι να τα ξανανοίξεις.
Κανονικά, έκπτωση γίνεται μόνο στα κλειστά διαμερίσματα, εφόσον ο διαχειριστής διαπιστώσει ότι τα σώματα είναι κλειστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με κοινή συμφωνία, έκπτωση μπορείς να επιτύχεις αν με κάποιο ΜΟΝΙΜΟ τρόπο απομονώσεις τα σώματα. Τέτοιος τρόπος συνήθως είναι η αφαίρεση των σωμάτων.


Στην πολυκατοικία μου υπάρχει αυτονομία θέρμανσης με ωρομετρητές καθώς και κεντρικό μπόιλερ που τροφοδοτεί με ζεστό νερό τα διαμερίσματα. Για τα καλοριφέρ και το ζεστό νερό υπάρχει ένας καυστήρας με ένα λέβητα και μία δεξαμενή πετρελαίου. Πώς θα πρέπει να γίνεται η κατανομή της δαπάνης πετρελαίου;

Για να γίνει σωστά η κατανομή της δαπάνης θα πρέπει:
Να υπάρχουν θερμιδομετρητές (βλέπε την σχετική ερώτηση) στα κατάλληλα σημεία του δικτύου οι οποίοι να μετρούν την ενέργεια που καταναλώνεται: Α. για θέρμανση και Β. για ζεστό νερό. Ανάλογα με τις ενδείξεις των δύο αυτών θερμιδομετρητών υπολογίζουμε το πετρέλαιο που καταναλώθηκε για κάθε μια από τις δύο αυτές λειτουργίες.
Το πετρέλαιο που καταναλώθηκε για θέρμανση το κατανέμουμε στις ιδιοκτησίες με βάση τον γνωστό τύπο της αυτονομίας θέρμανσης που περιγράφεται και παραπάνω στις σχετικές ερωτήσεις.
Για να κατανείμουμε όμως το πετρέλαιο που καταναλώθηκε για το ζεστό νερό, πρέπει να μετρήσουμε πόσο καταναλώνει κάθε ιδιοκτησία. Για να γίνει αυτό πρέπει να εγκαταστήσουμε υδρόμετρα ή θερμιδομετρητές σε κάθε διαμέρισμα και να κάνουμε την κατανομή ανάλογα με τις μετρήσεις τους.
Το αντικείμενο της απάντησης αυτής είναι ένα από τα θέματα που λύνονται με την νέα Τ.Ο.Τ.Ε, στην οποία αναφερόμαστε στην ερώτηση σχετικά με τους θερμιδομετρητές.


Είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος και αποφάσισα όταν χτιζόταν η οικοδομή να βάλω μεγαλύτερα σώματα από αυτά που υπολόγιζε ο κατασκευαστής. Το σύστημα υπολογισμού της δαπάνης θέρμανσης είναι η ογκομέτρηση δηλ. για κάθε διαμέρισμα υπάρχει ένα υδρόμετρο που μετρά την ποσότητα νερού που διέρχεται από τα θερμαντικά του σώματα. Ήθελα να ρωτήσω μήπως θα πρέπει να πληρώνω μεγαλύτερο ποσοστό λόγω του ότι έχω διπλάσια σώματα. Και αν ναι, τότε τι ρόλο παίζει η ογκομέτρηση.

Η παρακάτω απάντηση αυτή ισχύει για συστήματα με ωρομετρητές όσο και με υδρόμετρα – ογκομέτρηση:
Μετρώντας την ποσότητα του νερού που διέρχεται μέσα από τα θερμαντικά σώματα ενός διαμερίσματος, βρίσκουμε την μία παράμετρο απ’ αυτές που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την κατανομή της δαπάνης. Η άλλη παράμετρος είναι: πόση θερμότητα (ενέργεια) είχε το νερό κατά την είσοδο και πόση κατά την έξοδο του από το διαμέρισμα. Ζητούμε δηλαδή να βρούμε πόση ενέργεια καταναλώθηκε ΜΕΣΑ στο διαμέρισμα.
Στα ατελή συστήματα μετρήσεων όπως αυτό που έχετε εσείς και σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες, μπορούμε να μετρήσουμε την ποσότητα (σε λίτρα αν υπάρχουν υδρόμετρα ή ώρες, αν υπάρχουν ωρομετρητές). Κατόπιν πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την παράμετρο αυτή με κάποιον συντελεστή. Αυτό γίνεται διότι:
Αν π.χ. τροφοδοτήσουμε με 100 λίτρα νερού 90 βαθμών κελσίου μία γκαρσονιέρα με δύο σώματα επιφάνειες 2 τετραγωνικών μέτρων, στη έξοδο από το διαμέρισμα η θερμοκρασία νερού θα έχει πέσει (π.χ.) στους 75 βαθμούς.
Αν τροφοδοτήσουμε με 100 λίτρα νερού 90 βαθμών κελσίου ένα πεντάρι διαμέρισμα με επτά σώματα καλοριφέρ που έχουν επιφάνεια 15 τετραγωνικών μέτρων, στη έξοδο από το διαμέρισμα η θερμοκρασία νερού θα έχει πέσει (π.χ.) στους 40 βαθμούς.
(Οι αριθμοί στο παραπάνω παράδειγμα είναι τελείως υποθετικοί αλλά αντιπροσωπευτικοί) Είναι εμφανές ότι στο μεγάλο διαμέρισμα καταναλώθηκε πολύ περισσότερη ενέργεια από ότι στο μικρό, και άρα η συμμετοχή του μεγάλου διαμερίσματος (στην δαπάνη αγοράς καυσίμου) πρέπει να είναι ανάλογα αυξημένη σε σχέση με του μικρού.
Για να αντισταθμίσουμε για τα διαφορετικά μεγέθη κ.λ.π. των διαμερισμάτων, εκτός από το πόσο νερό κυκλοφόρησε ή πόσες ώρες χρησιμοποιήθηκε η θέρμανση συνυπολογίζουμε και άλλες παραμέτρους. Τέτοιες παράμετροι μπορεί να είναι, ανάλογα με την πολυκατοικία και την μελέτη θέρμανσης του μηχανικού:
Πόσα σώματα υπάρχουν σε κάθε διαμέρισμα(πόση συνολική επιφάνεια έχουν).
Τα μεγέθη των διαμερισμάτων όταν η επιφάνεια των θερμαντικών σωμάτων είναι, σε όλα τα διαμερίσματα, ανάλογη του εμβαδού τους.
Θερμικές απώλειες (συντελεστής επιβάρυνσης και συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης), κ.α.
Συμπερασματικά, ναι, πρέπει να πληρώνεις περισσότερα χρήματα ανά μονάδα (λίτρο / κυβικό μέτρο νερού που καταγράφει το υδρόμετρο, ή ώρα που καταγράφει ο ωρομετρητής) σε σχέση με τα άλλα διαμερίσματα.
Άλλωστε από την αρχή γνώριζες ότι εγκαθιστώντας μεγαλύτερα σώματα θα έχεις καλύτερη (περισσότερη) θέρμανση, δηλαδή θα απορροφάς (καταναλώνεις) περισσότερη ενέργεια από το κεντρικό σύστημα. Επομένως είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να έχεις και μεγαλύτερη συμμετοχή στην συνολική δαπάνη.

Προηγούμενο άρθροΒιντεοεπιτήρηση
Επόμενο άρθροΚοινόχρηστες Δαπάνες